Strafbepalingen

Regel 18 : STRAFBEPALINGEN

Regel 18 – Hoofdstuk 1- Procedure

Algemene bepalingen

Art 1

Iedere speler, clubafgevaardigde, clubleider of oefenmeester, die zich blootstelt aan een vergrijp voorzien in de bondsstatuten, zal ter verantwoording worden geroepen bij de bevoegde comités.

Art 2

De gevallen die niet voorzien zijn in de bondsstatuten, zullen beslecht worden door het afdelingsbestuur of het onderzoekcomité.

Scheidsrechterverslag

Art 3

De scheidsrechter dient een verslag op te maken van alle onregelmatigheden die gebeuren vóór, tijdens of na de wedstrijd. Voor elk verslag dat de scheidsrechter opmaakt ten aanzien van een bepaalde ploeg, moet die ploeg in kwestie een boete van 15 euro betalen.

Dit verslag dient binnen de 48 uren opgestuurd te worden aan het bestuur van ZVV Groot-Grimbergen.

Art 4

Elk bestuurslid of lid van ZVV Groot-Grimbergen kan een verslag opstellen, dat zal worden behandeld als een scheidsrechterverslag.

Art 5

In de gevallen waarin het verslag melding maakt van slagen en verwondingen aan de scheidsrechter of officieel afgevaardigde van ZVV Groot-Grimbergen, zal het bestuur van ZVV Groot-Grimbergen de club van betrokkene in kennis stellen van diens onmiddellijke schorsing.

Art 6

De scheidsrechter is verplicht een verslag op te maken bij uitsluiting van een speler (rode kaart), met een boete van 30 euro als gevolg voor de ploeg waar de uitgesloten speler speelt (15 euro rode kaart + 15 euro opgesteld verslag).

Voorstel tot minnelijke schikking

Art 7

Voor inbreuken vermeld onder artikels 16 t/m 20 kan de onderzoekscommissie, door tussenkomst van daartoe aangestelde leden, aan de betrokkene een minnelijke schikking voorstellen.

Art 8

De aangewezen leden van de onderzoekscommissie oordelen soeverein over de opportuniteit van dergelijk voorstel, even als over de voorgestelde strafmaat.

Art 9

In alle andere gevallen waarin betrokkene geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het voorstel tot minnelijke schikking, is beroep uitgesloten.

Art 10

Indien de betrokkene niet akkoord gaat met de minnelijke schikking kan hij zich persoonlijk aanbieden, na vooraf de voorzitter van de onderzoekscommissie te hebben verwittigd dat hij niet akkoord gaat met de minnelijke schikking.

Regel 18 – Hoofdstuk 2 – Sancties

Algemeen

Art 11

Met geschorste speeldagen wordt bedoeld officieel gespeelde wedstrijden (een forfait wordt niet beschouwd als een gespeelde wedstrijd, behalve wanneer de forfait uitgaat van de tegenstrever). (een forfait wordt niet beschouwd als een gespeelde wedstrijd, behalve wanneer de forfait uitgaat van de tegenstrever).

Sancties tegenover spelers

Art 12

Wordt gestraft met een schorsing van 1 tot 4 speeldagen: de speler die zich schuldig maakt aan scheldwoorden, beledigende uitdrukkingen, misplaatste gebaren of uitdagende houding tegenover een tegenstrever.

Art 13

Wordt gestraft met een schorsing van 1 tot 4 speeldagen: de met een rode kaart bestrafte speler die zich schuldig maakt aan een professionele fout, waaronder:  een vrijwillig handspel, het beletten van doorgang door aan de trui van de tegenstrever te trekken, het tegenhouden van de tegenstrever met de armen.

Art 14
Wordt gestraft met schorsing van 1 tot 15 speeldagen: hij die zich schuldig maakt aan het duwen, natrappen of spuwen aan de tegenstrever.

Art 15

Wordt gestraft met een schorsing van 2 tot 4 speeldagen: de speler die zich schuldig maakt aan onsportief gedrag, ophitsende taal t.o.v. clubdirigenten, toeschouwers of officiële afgevaardigden.

Art 16

Wordt gestraft met een schorsing van 2 tot 10 speeldagen: de speler die zich schuldig maakt aan scheldwoorden, uitdagende houding of bedreigingen door woorden en gebaren t.o.v. de scheidsrechter.

Art 17

Wordt gestraft met een schorsing van 6 tot 8 speeldagen: een speler die weigert het terrein te verlaten na te zijn uitgesloten.

Art 18

Wordt gestraft met een schorsing van 3 tot 12 maanden: een speler die zich schuldig maakt aan uitdagend duwen, beschadigen van uitrusting (kledij) van de scheidsrechter of een officieel afgevaardigde van ZVV.

Art 19

Wordt gestraft met een schorsing van 3 maand tot 1jaar: de speler die zich schuldig maakt aan het spuwen naar de scheidsrechter.

Art 20

Wordt gestraft voor onbepaalde tijd met een minimum van 3 jaar: de speler die zich schuldig maakt aan slaan of stampen naar de scheidsrechter.

Art 21

  • Wordt gestraft met een schorsing van 1 speeldag: een speler die binnen hetzelfde competitieseizoen 2 gele kaarten heeft opgelopen.
  • Wordt gestraft met een schorsing van 2 speeldagen: een speler die binnen hetzelfde competitieseizoen 3 gele kaarten oploopt.
  • Vanaf de 4de gele kaart komt er telkens een speeldag bij.

Art 22

Wordt gestraft met een schorsing van 6 maand tot 1 jaar (van datum tot datum): de speler die de oorzaak is van het stopzetten van de wedstrijd; zijn ploeg verliest de wedstrijd met forfaitcijfers.

Art 23

Wordt gestraft met een schorsing van 6 maand tot 1 jaar: de speler die zich vóór, tijdens of na de wedstrijd, schuldig maakt aan onzedelijk gedrag.

Art 24

Wordt gestraft met een schorsing van 6 speeldagen: een speler die zich schuldig maakt aan wangedrag tijdens of na de zitting van de onderzoekscommissie.

 Art 25

Voorwaardelijke straffen kunnen opgelegd worden met een minimum van 6 speeldagen tot 1 jaar.

Art 26

Wordt gestraft met een schorsing van 1 jaar: de speler die zich schuldig maakt aan het slaan van een tegenstander.

Art 27

Wordt gestraft met een schorsing van 2 jaar: de speler die zich schuldig heeft gemaakt aan het duwen en vastgrijpen van de scheidsrechter.

Art 28

Wordt gestraft met een schorsing van 4 speeldagen: De reeds geschorste speler die toch meespeelt in een officiële wedstrijd; tevens verliest zijn ploeg met forfaitcijfers. Deze vier speeldagen komen bovenop zijn reeds bestaande schorsing.

Art 29

Wordt gestraft met een schorsing van 3 tot 6 speeldagen: een speler die zich schuldig maakt aan het opzettelijk beschadigen van de infrastructuur van de sporthal (vuilbakken, deuren, enz…)

Sancties tegenover clubs

Art 30

Wordt gestraft met een schorsing van 6 maand tot 1 jaar : de kapitein van de thuisploeg (officieel afgevaardigde) en van de bezoekende ploeg, die weigert de scheidsrechter bij te staan als die erom vraagt.

Regel 18 – Hoofdstuk 3 – Klachten

Art 31

Een klacht kan ingediend worden door de club die zich benadeeld voelt.

Art 32

Iedere klacht dient schriftelijk gericht te worden aan de voorzitter van de onderzoekscommissie, vergezeld van een betalingsbewijs van 12,50 euro, op rekening van ZVV Groot-Grimbergen, zijnde BE73 7341 8120 1160

Regel 18 – Hoofdstuk 4 – Samenstelling van onderzoekscommissie

Art 33

De onderzoekscommissie is samengesteld uit minstens 3 leden (zie statuten).

Regel 18 – Hoofdstuk 5 – Beroep

Art 34
Beroep mag aangetekend worden mits 25 euro te storten op rekening van ZVV Groot-Grimbergen, zijnde BE73 7341 8120 1160.